ผู้บังคับบัญชา

ผังผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.วรการ บุญประคอง

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พ.ต.อ.ภุงชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย